عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

ماده ۴۱۲ قانون تجارت درمورد ورشکستگى چنین تصریح دارد ورشکستگى تاجر یا شرکت تجارتى در نتیجه توقف از تأدیه وجوهى که بر عهده او می باشد حاصل گردد. حکم ورشکستگى تاجرى را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز مى‌توان صادر نمود

با بهره گیری از ماده مزبور مى‌توان گفت هرگاه تاجر یا شرکت تجارتى قادر به پرداخت بدهى خود نباشد دچار توقف مى‌گردد و ورشکسته مى‌باشد و به اظهار دیگر وقتى کلیه اموال و دارائى تاجر یا شرکت تجارتى اعم از منقول یا غیرمنقول و … کافى براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد او را ورشکسته مى‌نامند

واژه “Failure” در فرهنگ لغات وبستر به‌عنوان وضعی یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن «قصور کردن» تعریف شده می باشد. در حالی که در تمامی فعالیت‌های تجاری، برنامه‌ریزی‌ها در جهت نیل به موفقیت صورت می‌گیرد، اما همه آنها به اهداف خود دست نمی‌یابند.

این واقعیت که بسیاری از شرکت‌ها از دستیابی به موفقیت باز می‌مانند، تا حدی از آمار شرکت‌های رو به تزایدی که هر ساله دست از ادامه فعالیت می‌کشند مشهود می‌باشد. همه موارد توقف فعالیت را نمی‌توان به عنوان شکست و ناکامی تعریف نمود. تردیدی نیست که بعضی از فعالیت‌ها متوقف می شوند زیرا که در دستیابی به اهداف خود موفق بوده‌اند و لزومی برای ادامه فعالیت نبوده می باشد.

کتاب دان و براداستریت اصطلاح ناکامی و یا شکست را برای تصریح به آن دسته از شرکت‌ها برگزیده‌اند که به دلیل  واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می‌کشیدند، و یا فعالیت‌های زیان‌ده تجاری را کنار می‌گذاشتند و یا اینکه مشمول تغییر وضعیت حقوقی به موجب قانون می شوند.

به هر حال، برای هر یک از سال های 1940 تا 1962 تعداد ناکامی‌ها (توقف‌ فعالیت تجاری) گزارش شده توسط دان و براداستریت درج شده می باشد. آن دسته از فعالیت‌های تجاری که در این کتاب نیامده عبارتند از بنگاه‌های مالی، موسسات بیمه، بنگاه‌های معاملات ملکی، راه آهن، ترمینال‌ها، فعالیت‌های سرگرم کننده، فعالیت های حرفه‌ای کشاورزی و بسیاری از امور خدماتی انفرادی می باشد. هرگاه یک شرکت فعال تجاری نتواند تقاضاهای (مطالبات) قانونی بستانکاران خود را برآورده سازد، به عنوان شرکت ناموفق تعبیر می گردد و چنانچه طرف بدهکار نتواند با طلبکار خود به نوعی به توافق برسد بهتر می باشد براساس مفاد مجموعه قوانین ورشکستگی دادخواست ارائه نماید. در صورتی که اندازه معینی از عدم موفقیت وجود داشته باشد و این عدم موفقیت رسماً تایید گردد، شکست قانونی حادث شده می باشد. اصطلاح : ورشکستگی رایج‌ترین واژه‌ای می باشد که در ارتباط با شکست قانونی مورد بهره گیری قرار می‌‌گیرد.

همچنین آمار ثبت شده در کتاب فوق ، شرکت‌هایی که با شکست و ناکامی مواجه شدند را با تقاضاهای اسامی بسیاری از شرکت‌هایی که تقاضای اعلام ورشکستگی به دادگاه در آمریکا داده اند در آمارهای دان و براداستریت نیامده، شمار تقاضاهای رسمی ورشکستگی  ثبت شده بیشتر از تعداد ناکامی‌ها می‌باشد. تعداد تقاضاهای رسمی ثبت شده در سال 1983 تا 23% افزایش یافته و به 95439 مورد می‌رسد حال آنکه آمار ناکامی‌ها با 24% افزایش به  31334 مورد رسید.(رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی ، 1385: 480)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی هست. بعضی از این واژه‌ها عبارتند از:

وضع نامطلوب مالی[1]، شکست[2]، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی[3] عدم قدرت پرداخت دیون[4] و غیره. البته تعاریف متعددی درمورد ورشکستگی هست که در اینجا به ذکر چند نمونه آن تصریح می کنیم.

در فرهنگ وبستر« شکست» چنین تعریف شده می باشد: “توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت“. دان و براداستریت اصطلا‌ح شرکت‌های ورشکسته را این چنین تعریف می‌کنند:

“واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند”.(Newton, 1998)

در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ، ورشکستگی را بدین شکل تعریف می ‌کند:

ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری می باشد که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان گردد و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند”. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می گردد و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می گردد.(صقری،1376 :۴۴)

تعاریف دیگر ورشکستگی به تبیین زیر می باشد :

‌گیتمن[5] معتقد می باشد ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهی های‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائی های‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند(صقری،1376 :۴۵)

‌ ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ می باشد‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. اما‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند، می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند. (قائم‌مقام‌ فراهانی، 14:1368)

منوچهر فرهنگ ورشکستگی را، اقدامی‌ قانونی می داند که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به ‌طورکلی دارایی های‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ ‌گردد. (قائم‌مقام‌ فراهانی، 15:1368)

 

 

[1] Distress

[2] Failure

[3] Bankruptcy

[4] Insolvency

[5] Gitman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  2. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 پایان نامه مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 پایان نامه مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری